woensdag 07 oktober 2015 In de naam van Allah, De Barmhartige De Erbarmer
Home
Missie & Visie
De weg naar geloof
Verklaringen
Pamfletten
Boeken
Intellectualisme
Definities&Termen
Wetgeving
Politiek
Multimedia
Koran
Hadith
Reacties
Van de lezers
Nieuws & Commentaar
Boek
Updates
Home arrow Intellectualisme arrow Islam arrow Het Sociaal Systeem in Islam: deel 2
Het Sociaal Systeem in Islam: deel 2 Afdrukken E-mail
dinsdag 01 maart 2005

Redactie Expliciet Magazine: Zoals de introductie tot het Sociaal Systeem in Islam in de vorige uitgave van Expliciet duidelijk heeft gemaakt, hebben de ideeŽn onder de moslims over deze pilaar van de ideologie Islam over tijd aan nauwkeurigheid verloren. Hiernaast worden de ideeŽn onder de niet-moslims over het sociaal leven Islam nog altijd gedomineerd door een oppervlakkig begrip van de materie, een onjuist begrip, of simpelweg leugens.

Deel II van het Sociaal Systeem in Islam introduceert de ideeŽn die het fundament vormen onder het Sociaal Systeem in Islam, naast de ideeŽn die de grondslag vormen voor de ordening van het sociaal leven in de westerse (kapitalistische) maatschappijen, of vroeger de oosterse (communistische) maatschappijen.

De Visie op Man en Vrouw

Allah (swt) heeft gezegd:

"Oh mensheid! Wij hebben jullie geschapen van een man en een vrouw, en wij hebben jullie tot staten en stammen gemaakt, opdat jullie van elkander mogen leren." (Al Hujurat 13)

Hij (swt) zegt:

"Oh mensheid! Wat heeft jullie doen dwalen weg van jullie Heer, de Meest Genereuze?" (Al Infitar 6)

Hij (swt) zegt:

"Wee de mens! Hoe ondankbaar is hij! Waaruit heeft Hij hem geschapen? Uit een kleine levenskiem schept Hij hem en stelt zijn verhoudingen vast." (Abasa 17-19)

Aldus heeft Allah (swt) de mensen toegesproken met verplichtingen, en Hij (swt) heeft deze toespraak gericht aan de mensheid, en aan hen deze verplichtingen opgedragen. Hij (swt) heeft de wetgeving geopenbaard aan de mensheid, en Hij (swt) zal de mensen laten herrijzen, hen ter verantwoording roepen en hen in het paradijs of in de hel plaats doen laten nemen. Daarmee is dus duidelijk dat Allah (swt) verplichtingen heeft opgelegd aan de mensheid, zonder een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

Allah (swt) heeft de mensheid, hetzij man of vrouw, met een specifieke aard geschapen, verschillend van die van de dieren. De vrouw is een mens, zoals de man ook een mens is, en er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen voor wat betreft hun menselijkheid. Net zo min valt de een te onderscheiden van de ander in willekeurig welke eigenschap van deze menselijkheid. Allah (swt) heeft hen beiden voorbereidt, in hun capaciteit als mens, op het leven en maakte het onvermijdelijk dat zij samen zouden leven in een maatschappij. En Hij (swt) maakte het voortbestaan van het menselijk ras afhankelijk van hun samenkomst, en hun gezamenlijke aanwezigheid in een maatschappij.

Het is niet toegestaan de ťťn als verschillend te zien van de andere, daar zij beiden mensen zijn en beiden alle menselijke eigenschappen bezitten en de noodzakelijke vereisten voor het leven. Allah (swt) heeft in elk van hen de vitale energie (Taqa Hayawiya) geschapen, dezelfde vitale energie die Hij (swt) ook in anderen heeft geschapen. Zo heeft Hij (swt) voor elk van hen organische behoeften geschapen, zoals honger, dorst en de behoefte tot ontlasten; en Hij (swt) schiep in elk van hen een overlevingsinstinct (Gharizat al-Baq'a), een voortplantingsinstinct (Gharizat al-Na'u) en een aanbiddinginstinct (Gharizat al-Tadayyun). Deze organische behoeften en instincten zijn dezelfden als die aanwezig zijn bij anderen. Allah (swt) heeft hen beiden met het vermogen tot denken begunstigt, en het verstand dat aanwezig is bij de man is ook aanwezig bij de vrouw. Deze intelligentie is dus aanwezig in de man evenals in de vrouw, omdat Allah (swt) het verstand voor de mensheid heeft geschapen, niet voor de man of de vrouw specifiek.

Het voortplantingsinstinct van een man kan bevredigd worden met een andere man, of met een dier, of wat nog meer zij; evenzo kan een vrouw het hare bevredigen met een andere vrouw, dier, et cetera. Echter, deze relaties zullen niet het doel dienen waarvoor dit instinct in de mens geschapen is. Dit zal enkel het geval zijn indien de man zijn voortplantingsinstinct bevredigt met een vrouw, en een vrouw haar voortplantingsinstinct met een man. Daarmee is de relatie tussen man en vrouw gebaseerd op de instinctieve behoefte aan gemeenschap, een natuurlijke relatie vrij van abnormaliteiten. Dit is de enigste relatie waarmee de mensheid werkelijk het doel realiseert waarvoor dit instinct werd geschapen, namelijk het overleven van het menselijk ras. Dus indien tussen man en vrouw een seksuele relatie resulteert, dan is dit een instinctieve en natuurlijke relatie waar niets abnormaal of vreemd aan is.

Het is eerder een noodzaak voor de overleving van het menselijk ras. Echter, indien men dit instinct geen beperkingen oplegt dan zal dit schadelijk zijn voor de mensheid en voor de sociale relaties van de mensen. Het doel van het voortplantingsinstinct is het produceren van nakomelingen om het voortbestaan van de menselijke ras te garanderen. De visie van de mensheid op dit instinct moet dus gebaseerd zijn op het doel ervan, namelijk het voortbestaan van de mens zonder onderscheidt tussen man of vrouw. Voor wat betreft het genot en het plezier dat uit de bevrediging van dit instinct resulteert, dit is een natuurlijk en onvermijdelijk feit; of de mensen dit nu inzien of niet. Het is derhalve niet correct te zeggen: het genot en het plezier zouden van het voortplantingsinstinct moeten worden gescheiden. Deze scheiding van beiden is niet realiseerbaar, simpelweg omdat dit niet mogelijk is.

Hoe dan ook, de visie van de mens betreffende het voortplantingsinstinct resulteert uit zijn visie op bevrediging van dit instinct, en uit zijn visie op het doel achter het bestaan van dit instinct. Derhalve moet de mens een specifiek concept ontwikkelen over de bevrediging van dit instinct en over de reden voor haar bestaan in hem. Hieruit zal resulteren een specifieke visie op het voortplantingsinstinct, die hem ertoe zal brengen de relaties die uit haar resulteren te beperken tot man met vrouw, en vrouw met man. Hieruit zal tevens een specifieke visie resulteren op de relatie tussen man en vrouw - in hun hoedanigheid als "mannelijkheid" en "vrouwelijkheid", oftewel de seksuele relatie - zodat men zich met deze relatie zal richten op het doel waarvoor het instinct waaruit zij resulteert geschapen is: Het voortbestaan van het menselijk ras. Volgens deze visie wordt de bevrediging van het instinct bereikt, en wordt tegelijkertijd het doel waarvoor het geschapen is gerealiseerd. En het is in de gemeenschap die deze visie aanneemt en die dit specifiek concept accepteert, dat tevens kalmte en rust zal heersen (Tamanina).

De visie van de gemeenschap - om het even welke menselijke gemeenschap - betreffende de relatie tussen man en vrouw in hun hoedanigheid als "mannelijkheid" en "vrouwelijkheid", oftewel de seksuele relatie, moet veranderd worden van een visie gecentreerd op genot en plezier, naar een visie waarin genot en plezier als onvermijdelijk en noodzakelijk worden gezien, maar waarin het centrale punt het doel is waarvoor het instinct in de mens geschapen is. Deze visie ontlast de mens op de juiste manier van zijn voortplantingsinstinct, in het licht van de reden waarvoor zij geschapen is; het geeft de mensheid de mogelijkheid zich tevens met andere zaken bezig te houden en zich in te spannen om de andere dingen te vergaren die hem gelukkig doen zijn.

Om deze reden moet de mens een concept bezitten over zowel de bevrediging van het voortplantingsinstinct, als over het doel voor haar bestaan. De mensheid heeft een systeem nodig dat de samenwerking tussen de man en de vrouw verzekert, en de mensen bevrijdt van de dominantie van het concept "seks" in hun denken, dat tot belang is verworden dat alle andere belangen te boven gaat. Dit is omdat een gemeenschap geen waarde (Salah) heeft zonder samenwerking tussen man en vrouw, welke elkaar beschouwen als collega's die elkander steunen op basis van wederzijdse liefde en vriendelijkheid.

Om deze reden moet de noodzaak dat de visie van de gemeenschap op de relatie tussen man en vrouw veranderd wordt, benadrukt worden; weg van de dominantie van concepten betreffende seksualiteit, waarbij het doel van deze relatie beperkt wordt tot genot en plezier, naar een visie waarin dezen allen hun wezenlijke en onvermijdelijke rol spelen maar het resultaat zijn van de reden waarom deze relatie aangegaan wordt. Deze visie zal het welzijn van de gemeenschap zoeken, is niet mannelijk noch vrouwelijk, en zal geleid worden door de vrees voor Allah (swt) (Taqwa); en niet door genot en lust. Deze visie ontkent de mensen niet de genietingen die resulteren uit de gemeenschap tussen man en vrouw, maar maakt ze wettig (Mashru); garandeert het voortbestaan van het menselijk ras; en geeft de moslims de mogelijkheid te leven zoals bedoelt, zoekende naar de tevredenheid bij Allah (swt).

Verschillende verzen in de Koran zijn gekomen om het huwelijksaspect te adresseren, oftewel de reden voor de schepping van het voortplantingsinstinct. Deze verzen verklaren dat het voortplantingsinstinct, in haar essentie, geschapen is voor het huwelijk en dus het voortbestaan van het menselijk ras. Met andere woorden, Allah (swt) heeft het geschapen enkel voor het huwelijk. De verzen maken dit duidelijk gebruik makende van verschillende vormen van stijl en met verschillende betekenis, opdat de visie van de gemeenschap betreffende de relatie tussen man en vrouw gebaseerd is op het huwelijk en niet op seksualiteit.

Allah (swt) heeft gezegd:

"Oh mensheid! Wees plichtsgetrouw tegenover uw Heer, die jullie geschapen heeft van een enkel persoon, uit wie hij zijn vrouw geschapen heeft, en uit hen beide heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen." (An Nisa 1)

Hij (swt) zegt:

"Hij is het die jullie heeft geschapen vanuit een enkel persoon, en van hem heeft hij zijn vrouw geschapen opdat hij mag genieten het genot van het samenleven met haar. Toen hij gemeenschap met haar had, raakte zij zwanger en zij droeg het (de zwangerschap) licht. Toen, wanneer het zwaar geworden was, riepen zij Allah, hun Heer, aan en zeiden: Indien u ons een goed kind geeft, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren." (Al Araf 189)

En Hij (swt) heeft gezegd:

"En zeker hebben Wij voor jouw reeds boodschappers gestuurd, en voor hen echtgenoten en nakomelingen geschapen." (Ar Rad 38)

En Hij (swt) heeft gezegd:

"En Allah heeft voor jullie echtgenoten geschapen van jullie eigen soort, en heeft voor jullie geschapen, uit jullie vrouwen, kinderen en kleinkinderen." (An Nahl 72)

En Hij (swt) heeft gezegd:

"En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor u uit uw midden echtgenotes heeft geschapen, opdat gij bij haar rust zoudt vinden, en dat Hij tussen u genegenheid en barmhartigheid heeft gemaakt." (Ar Rom 21)

En Hij (swt) heeft gezegd:

"De Schepper der Hemelen en Aarde. Hij heeft voor jullie echtgenoten geschapen van onder jullie zelf." (Ash Shura 11)

En Hij (swt) heeft gezegd:

"En Hij het is die geschapen heeft in paren het mannelijke en het vrouwelijke, vanuit een druppel die wordt gestort." (An Najm 45 - 46)

En Hij (swt) heeft gezegd:

"En Wij hebben jullie in paren geschapen."

(An Naba 8)

Aldus beperkte Allah (swt) de voorplanting van man en de vrouw tot binnen het huwelijk. Hij (swt) herhaalde dit op verschillende plaatsen en verschillende malen, zodat de visie op "mannelijkheid" en "vrouwelijkheid" zich concentreert op het huwelijk, oftewel op het produceren van nakomelingen voor de overleving van het menselijke ras.

De Invloed van deze Visie op de Relatie tussen Man en Vrouw

Enkel wanneer een instinct is opgewekt vereist het bevrediging. Eenmaal het instinct bevrediging vereist zal het de mens aansporen deze bevrediging te zoeken. De mens zal deze onrust ervaren zolang het instinct onbevredigd blijft, maar eeenmaal bevredigd zal de onrust niet meer bestaan. Het niet bevredigen van een instinct zal niet leiden tot de dood, of enige andere vorm van fysiek, geestelijk, of psychologisch ongemak of kwaad. Het ongemak zal enkel bestaan uit onrust en frustratie. Bijgevolg is de bevrediging van het instinct niet een noodzakelijkheid zoals de bevrediging van de organische behoeften wel is; het is eerder een kwestie van het bewerkstelligen van kalmte en rust.

Twee zaken prikkelen de instincten:

1. De tastbare werkelijkheid, en

2. ideeŽn en associatie op basis van ideeŽn.

Voor het opwekken van de ervaring van een instinct dient er sprake te zijn van ten minste ťťn van deze zaken. Dit is omdat de instincten zich niet uiten in reactie op een lichamelijke toestand, zoals bij de organische behoeften wel het geval is, maar in reactie op een externe prikkel, zijnde de tastbare werkelijkheid of bijbehorende ideeŽn. Dit geldt voor alle instincten: het overlevingsinstinct, het aanbiddinginstinct en het voortplantingsinstinct, zonder enig verschil tussen hen.

Aangezien het voortplantingsinstinct gelijk is aan de andere instincten, zal het bevrediging vereisen enkel indien opgewekt. Aangezien het niet buiten door een tastbare werkelijkheid of bijbehorende ideeŽn kan worden opgewekt, kan de mens deze bevrediging controleren. Het is zelfs zo dat de mens in staat is de bevrediging te initiŽren of te verhinderen, zodat het uitsluitend kan worden aangewend voor het behoud van het menselijk ras.

Het zien van het andere geslacht, of om het even welke tastbare werkelijkheid met een betrekking tot het voortplantingsinstinct, zal dit instinct opwekken en er voor zorgen dat het bevrediging zal vereisen. Bijgevolg zullen het lezen van erotische verhalen of het luisteren naar erotische ideeŽn het voortplantingsinstinct opwekken. Omgekeerd, wegblijven van het tegenovergestelde geslacht, het lezen van erotische verhalen, het luisteren naar erotische ideeŽn of om het even welke tastbare werkelijkheid met een betrekking tot het voortplantingsinstinct, zal voorkomen dat dit instinct geprikkeld wordt. Dit is omdat het voortplantingsinstinct zoals gezegd behalve door een tastbare werkelijkheid of een erotische gedachte niet kan worden opgewekt.

Indien de visie van de gemeenschap op de relatie tussen mannen en vrouwen zich centreert op de "mannelijk" versus "vrouwelijk" relaties, oftewel de seksuele relaties - zoals dit het geval is in de westerse maatschappijen, dan zal deze vooral bezig zijn met het verwezenlijken van opwindende tastbare werkelijkheden en de opwekking van de erotische gedachten nodig om het voortplantingsinstinct op te wekken. Zo wordt de behoefte aan bevrediging opgewekt, en door de bevrediging wordt een relatie aangegaan en wordt rust gerealiseerd.

Het tegendeel hiervan is, indien de visie van de gemeenschap op de relatie tussen mannen en vrouwen zich baseert op het doel waarvoor dit instinct is geschapen, namelijk het behoud van het menselijk ras, dan is het een noodzaak de mensen in het publieke leven weg te houden van de tastbare werkelijkheden en erotische gedachten die haar opwekken. Anders zal het instinct een bevrediging vereisen die niet beschikbaar is, wat enkel tot onrust en frustratie zal leiden. En, om het doel van behoud van het menselijke ras te realiseren is het tevens noodzakelijk de opwindende tastbare werkelijkheid tot binnen het huwelijk te beperken, omdat dan kalmte en comfort enkel zullen resulteren wanneer de bevrediging wordt geŽist binnen huwelijk.

Dit is een duidelijke teken van de mate waarin de visie van de gemeenschap op de man - vrouw relaties van invloed is op het publieke leven in de gemeenschap en op de samenleving. Zowel de westerse (kapitalistische) als de oosterse (communistische) visie op deze is er een die in essentie seksueel is, niet gericht op het behoud van het menselijk ras.

Hierdoor, werken ze beiden met opzet aan de realisatie van tastbare werkelijkheden en erotische gedachten bij zowel de man en de vrouw die dit instinct op wekken om het tevreden te kunnen stellen. Ze beweren dat als dit instinct niet bevredigd wordt, dit leidt tot onderdrukking van het instinct, wat op haar beurt leidt tot fysiek, psychologisch en geestelijk ongemak en kwaad. Als gevolg hiervan wordt men in de westerse en oosterse maatschappijen doorlopend geconfronteerd met boeken, gedichten, literatuur en andere werken vol erotische gedachten. In deze maatschappijen is het normaal dat mannen en vrouwen zich mengen zonder noodzaak hiertoe; thuis, in parken, onderweg en in zwembaden bijvoorbeeld. Dit is omdat zij deze situaties als noodzakelijk zien, welke zij derhalve moedwillig proberen tot stand te brengen. Het is onderdeel van de manier waarop zij hun leven ordenen en onderdeel van hun manier van leven.

Moslims die geloven in het credo (ĎAqeedah) van Islam en in de juistheid van haar regels, hanteren echter een andere mening. Islam, immers, ziet de relatie tussen man en vrouw als noodzakelijk ter behoud van het menselijk ras. De islamitische visie richt zich niet hoofdzakelijk op het seksueel aspect van deze relatie; hoewel onderkennend dat het een wezenlijk onderdeel is van de bevrediging, is het niet de reden om te komen tot bevrediging.

Dit is de reden waarom Islam de aanwezigheid van erotische ideeŽn en tastbare feiten die het voortplantingsinstinct opwekken beziet als oorzaak van bederf en kwaad. Daarom verbiedt Islam de samenkomst in afzondering van man en vrouw (Khulwa); het tonen van de charmes en versieringen door vrouwen aan vreemde mannen die ze mogelijkerwijs zou kunnen huwen; en het lustvol bekijken door mannen en vrouwen van elkander. Islam heeft tevens de samenwerking tussen mannen en vrouwen in het openbare leven gedefinieerd, en de seksuele relaties tussen mannen en vrouwen beperkt tot twee instanties, het huwelijk en concubines (Djariyah).

Islam werkt derhalve om de opwekking van het voortplantingsinstinct te voorkomen in het publieke leven, en het werkt om de seksuele relaties te beperken tot in een specifieke situatie. In tegenstelling tot Islam werken kapitalisme en communisme om de situaties te realiseren die dit instinct opwekken, zodat het bevredigd kan worden, en zodat het losgelaten kan worden bij alles. En terwijl Islam de relatie tussen man en vrouw ziet als in doel van het behoud van het menselijk ras, zien kapitalisme en communisme dit als een samenkomst van "mannelijkheid" en "vrouwelijkheid", een visie gebaseerd op seks. Hiermee wordt het gat tussen wat Islam probeert te bereiken en wat de andere twee ideologieŽn proberen te bereiken duidelijk. Dit weerspiegelt in de islamitische visie, welke een is van zuiverheid, rechtvaardigheid en kuisheid; in het licht van het streven naar rust in de mens en in het menselijk bestaan, en behoud van het menselijk ras.
 

< Vorige   Volgende >
 [ Arabisch ]
Ayah
"Lees; In de naam van uw heer, de schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep verkondig, want uw heer is de meest eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde de mens datgene wat deze niet kende." [Al-Alaq: 1-5]
Hadith

Aboe Oemama zei dat hij de Boodschapper van Allah (saw) heeft horen zeggen: "Leest de Koran! Want de Koran zal op de Dag van de Opstanding (Qiyamah) van voorspraak zijn voor hen die hem lezen." (overgeleverd door Moslim)

over hadith..